FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍItalDent  /  Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Prohlášení - ochrana osobních údajů – GDPR

Obecná informační povinnost vůči zákazníkovi

Zásady zpracování osobních údajů

ItalDent s.r.o., se sídlem Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8, IČO: 26514567 (dále jako „ItalDent“ nebo „Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákazníka (dále jako „Subjekt údajů“):

Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (recitál 47).

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, jakož i další práva ve vztahu k osobním údajům subjektu údajů zpracovávaným Správcem. Práva subjektů údajů je možné uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@italdent.cz.

V případě některých činností spolupracujeme s externími zpracovateli. Spolupracujeme pouze s prověřenými zpracovateli, s nimiž máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Zpracovatelé mají k osobním údajům omezený přístup. Ukládá-li to zákon, případně je-li poskytnutí osobních údajů nezbytné k plnění povinností uložených zákonem, poskytujeme údaje orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, či soudům. Se souhlasem subjektu, je možné osobní údaje poskytnout i dalším subjektům.

Jaké osobní, identifikační a kontaktní údaje zpracováváme?

 • ItalDent s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto informace:
 • Identifikační údaje subjektu (jméno, příjmení, titul)
 • Informace o zaměstnavateli
 • E-mailová adresa, telefonní číslo
 • Další informace, které nám subjekt údajů dobrovolně poskytne

K jakému účelu osobní, identifikační a kontaktní údaje zpracováváme?

 • K uzavření, změně nebo plnění smlouvy pro účely realizace vaší objednávky
 • Pro účely vyřízení případných stížností a reklamací
 • Pro účely dozorování pohybu zdravotních prostředků rizikových tříd IIa a III
 • K plnění našich zákonných povinností (obchodní evidence, daňové povinnosti, statistické účely) a to po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy
 • K zasílání marketingových sdělení o produktech a službách na základě udělení souhlasu nebo oprávněného zájmu. Každý má právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu noreply@italdent.cz, nebo info@italdent.cz. Taktéž je možno kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení pomocí odpovědi na konkrétní zasílané obchodní sdělení.

Cookies

Cookie na našich webových stránkách neslouží k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k personalizaci stránek a rozlišení oblasti zájmu uživatele webových stránek www.italdent.cz

Naše stránky obsahují též Cookies třetích stran, které nám slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba nebude mít vliv na správné zobrazování stránek.

Ochranu a zabezpečení osobních údajů subjektů bereme vážně!

S vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně v souladu s platnou evropskou a českou legislativou. Pro zabránění neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro jejich ochranu a zabezpečení.

 • Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech
 • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území Evropské unie
 • Vaše osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou
 • Řízení uživatelských přístupů, kontrolní a bezpečnostní mechanismy zajišťují ochranu dat před neoprávněným přístupem

Vaše práva je možné uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@italdent.cz.

Za osobní údaje dobrovolně poskytované prostřednictvím sociálních sítí nese zodpovědnost jejich provozovatel

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účel zpracování
 • Kategorie dotčených osobních údajů
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby

2. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů na základě žádosti subjektu údajů

3. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 2 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • Subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování údajů
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle č. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno

Právo vznést námitku

 • Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud se prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 • Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Má-li subjekt za to, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je republikovým dozorovým orgánem (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018