FÓRUM PROFESIONÁLŮ    |     KDE NÁS POTKÁTE    |     VZDĚLÁVÁNÍ


Druhá třída, 9 let

Pacient 9 let, II. skeletální třída, případ po 12 měsících - s laskavým zapůjčením Dr. Filippo Cardarelli. Případ poprvé publikován v ČR: Stomateam č. 1/2021, Dental Tribune - Czech & Slovak Edition.

Pacient 9,5 roku, II. skeletální třída, retrogenie,zúžení horního oblouku, předkus (9,5 mm), komprese krčních obratlů. Pacient uvedl, že trpí neustálými bolestmi hlavy. Zkoumání panoramatického a telerentgenového snímku ukázalo velkou diskrepanci mezi pravým a levým kondylem a zjevné zmenšení meziobratlového prostoru v místě prvních krčních obratlů. Pacient podstoupil elastodontickou terapii pomocí AMCOP SC 3 pro II. třídu s cílem podpořit expanzi horního oblouku a předsunutí mandibuly. O rok později je patrné zlepšení v levém temporomandibulárním kloubu a zvětšení meziobratlového prostoru spojené s dopředným posunem mandibuly. Je také patrné zmenšení překusu a předkusu. Po 2 letech došlo ke zřetelné úpravě kondylů díky skeletálnímu působení AMCOP a evidentnímu posturálnímu zlepšení se zvětšením prostoru mezi krčními obratli. Lze říci, že malokluze byla vyřešena, i když stav vyžaduje stabilizaci dosaženého stavu pomocí stejného aparátku.

Klinický případ ukazuje, jaké měla skeletální anomálie čelistí velké následky na držení těla a jak vyřešení této skeletální malokluze pomohlo dosáhnout vynikající rovnováhy v držení těla, jak ukazuje telerentgen.

Případ převzat z odborného článku publikovaného v Cosmetic & Endo Tribune, Italian Edition, Vol. 1, issue 1/2019. Poprvé zveřejněno v ČR: Stomateam č. 1/2021, Dental Tribune - Czech & Slovak Edition.
Celý článek v čj. k dispozici zde.